شیر کنترل جریان با مکانیزم جبران کننده فشار با ثابت نگه داشتن افت فشار، همواره دبی ثابتی را از خود عبور می دهد. از این رو سرعت سیلندر با تغییر بار اعمالی تغییر نمی کند. حال در صورتی که چند سیلندر داشته باشیم که بار اعمالی به آن ها متفاوت باشد، با استفاده از این شیر میتوان دبی ثابتی را مستقل از بار به هر کدام از سیلندر ها ارسال کرد و در نتیجه سرعت سیلندر ها برابر می شود.
دقت سنکرون سازی این شیر حدودا 5 درصد می باشد.
در شکل زیر استفاده از شیر کنترل جریان با مکانیزم جبران کننده فشار نشان داده شده است.
نام: qq.jpg نمایش: 136 اندازه: 22.3 کیلو بایت