-شل شدن پیچ های پوسته
-ناسازگاری آب بند های استاتیکی با سیال عامل
-خراب شدن اب بند ها در اثر سایش طبیعی
-خرابی یاتاقان ها در اثر سایشآب بند ها
-نصب معکوس آب بند ها
-آسیب دیدن محور در اثر خوردگی
-مسدود شدن مجاری تخلیه نشتی پوسته
-وجود ترک در پوسته
-نصب نامیزان فلنج