.
[SIZE=4]
فشارنقطه شبنم (PDP)

هنگامی که هوا تحت فشار باشد از Pressure Dew Point به جای Dew Point استفاده می کنیم که اشاره به دمای نقطه شبنم هوای فشرده دارد.
به دلیل تغییرات نقطه شبنم با فشار، استفاده ازPDP از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
دماي نقطه شبنم دمايي است كه در آن رطوبت 100% مي باشدو بخار آب آماده تبدیل به مایع است .هر چه دمای نقطه شبنم پايين تر باشد، آب بيشتری مايع شده و مقدار آب باقيمانده در هوا كاهش مي يابد.


❇️رطوبت نسبی (Relative humidity)
نسبت رطوبت مطلق در دمای t به رطوبت اشباع در همان دما می‌نامند. به عبارت دیگر نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا در دمای t به وزن ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند در همین حجم در دمای t داشته باشد را رطوبت نسبی می‌گویند.


آیا می دانید چرا در داخل هوای فشرده آب وجود دارد؟
هوا همیشه شامل آب به فرم بخار می باشد. می توان هوای محیط را همانند یک اسفنج خیس تصور کرد. در شرایط عادی هوا قادر خواهد بود مقدار معینی از آب را جذب کند. هنگامی که هوا را فشرده می کنیم (اسفنج مرطوب را می فشاریم) بخشی از آب به صورت قطرات مایع خارج می شود و بخش دیگر در داخل اسفنج (هوای فشرده) باقی خواهد ماند، حتی اگر فشرده سازی خیلی شدید انجام شود.


[
/SIZE]