ست پوینت فستو


Festo Set Point

نام: 1.png نمایش: 88 اندازه: 172.8 کیلو بایت
نام: 17.png نمایش: 90 اندازه: 38.8 کیلو بایت
1- اتصال به 24+ ولت منبع
2- اتصال به 0 ولت منبع
3- نمایشگر
4- پیچ تنظیم پارامتر انتخاب شده
5- سوئیچ انتخابگر
• هر کدام از مقادیر قابل تنظیم W1 تا W8 مقدار ولتاژ سیگنال خروجی set point به آمپلی فایر می تواند باشد.
• R1 مقدار رمپ افزایشی در حرکت رفت، R2 مقدار رمپ کاهشی در حرکت رفت، R3 مقدار رمپ افزایشی در حرکت برگشت و R4 مقدار رمپ کاهشی در حرکت برگشت، قابل تعیین می باشند. واحد رمپ ثانیه بر ولت می باشد؛ بالفرض مثال اگر W1=1 و W2=4 ولت و R1=2 ثانیه بر ولت باشد بدین معناست که 2 ثانیه طول می کشد تا سرعت سیلندر از صفر به سرعت معادل با W1 برسد و نیز 4 ثانیه طول می کشد تا سرعت آن از سرعت معادل با W1 به سرعت معادل با W2 برسد. به مثال های زیر نیز توجه کنید.

نام: 13.jpg نمایش: 82 اندازه: 33.4 کیلو بایت
نام: 14.jpg نمایش: 77 اندازه: 31.2 کیلو بایت
• TIME جهت تنظیم زمان سوئیچینگ بین مقادیر W1 تا Wi (که i در قسمت FUNCTION مشخص می شود) این زمان از 0 تا 50 ثانیه با رزولوشن 0.1 قابل تنظیم است.
• FUNCTION دارای سه انتخاب می باشد:
الف) SET POINT CHOICE WHIT E1, E2,E3 : یعنی انتخاب هر یک از مقادیر W1 تا W8 بسته به تحریک ورودی های I1 ، I2 ، I3 به طریق زیر:


W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1
1 0 1 0 1 0 1 0 I1
1 1 0 0 1 1 0 0 I2
1 1 1 1 0 0 0 0 I3
به طور مثال اگر تنها کانال I2 تحریک باشد ولتاژ سیگنال خروجی SET POINT مقدار تنظیمی در W3 خواهد بود و در صورتی که کانال های I2 و I3 تحریک باشند ولتاژ تنظیمی در W7 ولتاژ خروجی خواهد بود.
ب) INTERNAL CHOICE: SET POINTS 1-i : در این حالت ولتاژ خروجی با فاصله ی زمانی تنظیم شده در بخش SWITCHING time به ترتیب از W1 تا Wi تغییر میکند. به طور مثال اگر داشته باشیم: W1=2 ، W2=5 ، W3=7 ، SWITCHING TIME=2 و INTERNAL CHOICE: SET POINTS 1-3
نمودار زمانی ولتاژ خروجی SET POINT به شکل زیر خواهد بود:

نام: 16.jpg نمایش: 82 اندازه: 30.3 کیلو بایت
ج) STOP WATCH INPUT E1 :
• D/E انتخاب یکی از دو زبان ENGLISH/DEUTCH برای صفحه نمایش
• OUT CONTRAST جهت تنظیم کانتراست تصویر نمایش گر
6- سیگنال + خروجی set point 7- سیگنال – خروجی set point
8و10و12 : سیگنال دیجیتال ورودی I1وI2وI3
9و11و13 : LED


نماد / سمبل ست پوینت

نام: 12.png نمایش: 79 اندازه: 1.4 کیلو بایت