[SIZE=4]
آمپلی فایر فستو


Festo Amplifier


نام: 1.png نمایش: 49 اندازه: 172.8 کیلو بایت

نام: 6.png نمایش: 44 اندازه: 41.6 کیلو بایت

1- ولتاژ 24+ ولت DC منبع الکتریکی
2- ولتاژ 0 ولت DC منبع الکتریکی
3- صفحه نمایش
4- خروجی به دو سر بوبین های A و B
5- اگر هر کدام از این کانال ها تحریک باشد جریانی به بوبین متناظز آن فرستاده نخواهد شد.
6- پیچ تنظیم کننده (volume)
7- سوئیچ انتخابگر (selector)

هرکدام از انتخاب های 〖IA〗_BASIC ، 〖IB〗_BASIC ، 〖IA〗_JUMP ، 〖IB〗_JUMP ، 〖IA〗_MAX و 〖IB〗_MAX برای تعیین مقادیر آنهاست و هر کدام از انتخاب های IA و IB برای مشاهده ی جریان اعمالی بر بوبین های A و B و انتخاب های W1 و W2 برای مشاهده ی مقادیر ولتاژ سیگنال های ورودی می باشد.
INT W1 و INT W2 مقادیر تنظیم شده بر روی خود آمپلی فایر برای خروجی می باشد که درصورتیکه کانال های شماره 9 تحریک باشند مقادیر تنظیم شده در این قسمت، به عنوان ولتاژ ورودی آمپلی فایر در نظر گرفته خواهد شد.
DITHER برای تعیین فرکانس روشن-خاموش شدن سیگنال خروجی آمپلی فایر است که در ادامه توضیح داده خواهد شد. فرکانس پیشنهادی 200 هرتز می باشد.
OUT CONTRAST جهت تنظیم کانتراست تصویر نمایش گر
D/E انتخاب یکی از دو زبان Dutch/English برای صفحه نمایش
گزینه FUNCTION دارای دو انتخاب است؛ TWO1 CHANNEL AMPLIFIER برای حالتی که تنها یک خروجی از آمپلی فایر داریم مانند حالتی که شیر کنترل فشار پروپورشنال را کنترل می کنیم و انتخاب 2-CHANNEL AMPLIFIER برای حالتی که دو خروجی از آمپلی فایر داریم مانند حالتی که می خواهیم شیر کنترل جهت پروپورشنال با دو بوبین را کنترل کنیم.
8- ورودی ها از کنترلر(set point)
9- در صورتی که هر کدام از این کانال ها تحریک باشد ورودی متناظر با آن از کنترلر برای آمپلی فایر بی اهمیت بوده و مقدار تنظیم شده بر آمپلی فایر برای آن کانال در نظر گرفته می شود. به طور مثال اگر INT W1 بر آمپلی فایر 5 ولت تنظیم شده باشد با تحریک کانال INT W1 مقدار ولتاژ خروجی آمپلی فایر 5 ولت خواهد شد تا زمانی که کانال آن تحریک باشد.
آمپلی فایر برای صرفه جویی در مصرف برق و همچنین برای رفع نیاز به خنک سازی یا انتقال حرارت خودش از تکنیک تولید برق به صورت پالسی بهره می گیرد به طوری که به صورت دوره ای برق آن قطع و وصل می شود و ولتاژ خروجی آن برابر با میانگین سطح زیر نمودار خواهد بود. البته باید توجه داشت فرکانس روشن-خاموش شدن آن به قدری باید بالا باشد که بر عملکرد بوبین مورد نظر تأثیر نگذارد. این فرکانس می بایست بیش از 50 هرتز و ترجیحا 200 هرتز انتخاب گردد.

نام: 4.png نمایش: 47 اندازه: 119.5 کیلو بایت

نام: 5.PNG نمایش: 44 اندازه: 4.9 کیلو بایت


نماد / سمبل آمپلی فایر

نام: 2.png نمایش: 45 اندازه: 2.2 کیلو بایت
آمپلی فایر دو کاناله

نام: 3.png نمایش: 44 اندازه: 2.1 کیلو بایت
آمپلی فایر تک کاناله

[
/SIZE]